Print Friendly, PDF & Email

॥ गुह्यकाल्याः क्रमस्तवो ॥

[ सम्प्रति गुह्यकाल्या अपि विशेष उक्तस्तत्रैव ( विश्वसारतन्त्रे ) षष्ठपटले तत्कवचात् परम्-]

क्रमस्तवं प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने ।
ब्राह्म मुहूत्ते उत्थाय गुरुदेवान्नमेत् सदा ॥ १ ॥

वारुणीमुखमाश्रित्य नमस्कुर्यादुपर्यधः ।
गुरुभ्योऽपि नमो नित्यं नमस्तपादुकाय’ च ॥ २ ॥

परं परेभ्यः परापरेभ्यः परात्परेभ्योऽपि नमोऽस्तु ते ।
आधारशक्तिं नमस्कृत्य कुलाचलान् नमस्करेत् ॥ ३ ॥

धर्मकर्मणे नमस्कृत्य कूर्मराजाय वै नमः ।
अनन्ताय नमो नित्यं वराहाय नमो नमः ॥ ४ ॥

पृथिव्यै च नमो नित्यं कुलाचलेभ्यो नमो नमः ।
समुद्रेभ्यो नमो नित्यं सरत्नैरमृतैर्जलैः ॥ ५ ॥

कुलवृक्षेभ्यो नमो नित्यं कल्पवृक्षेभ्यो नमो नमः ।
स्वर्णसिंहासनेभ्यश्च मणिवेद्यै नमो नमः ॥ ६ ॥

चतुर्दिशि नमस्याथ सर्वदेवान् नमस्करेत् ।
वेदेभ्योऽपि नमो नित्यं वेदार्थेभ्यो नमो नमः ॥ ७ ॥

शाखाभ्यस्तस्य वै नित्यं तत्पादेभ्यो नमो नमः ।
तद्वर्णेभ्यो नमो नित्यं वर्णार्थेभ्यो नमो नमः ॥ ८ ॥

असंस्कारपदेभ्यश्च नमो वै परमात्मने ।
विद्याभ्योऽपि नमो नित्यमविद्याभ्यो नमो नमः ॥ ९ ॥

शास्त्रेभ्योऽपि नमो नित्यमशास्त्रेभ्यो नमो नमः ।
धर्मेभ्योऽपि नमो नित्यमधर्मेभ्यो नमो नमः ॥ १० ॥

भागवतेभ्यो नमो नित्यं विद्याभ्योऽपि नमो नमः ।
शक्तिभ्योऽपि नमो नित्यं श्रुत्यर्थेभ्यो नमो नमः ॥ ११ ॥

श्रीरामभागवतेभ्यश्च दण्डवत् प्रणमेत् सदा ।
भागवतेभ्यो नमो नित्यं भागवतार्थेभ्यो नमो नमः ॥ १२ ॥

तत्त्वार्थेभ्यो नमो नित्यं तत्त्वेभ्योऽपि नमो नमः ।
योगेभ्योऽपि नमो नित्यं योगार्थेभ्यो नमो नमः ॥ १३ ॥

संहिताभ्यो नमो नित्यं तदर्थेभ्यो नमो नमः ।
मातृकाभ्यो नमो नित्यं तदर्थेभ्यो नमो नमः ॥ १४ ॥

कलाभ्योऽपि नमो नित्यं शक्तिभ्योऽपि नमो नमः ।
स्वरेभ्योऽपि नमो नित्यं रागेभ्योऽपि नमो नमः ॥ १५ ॥

रागिनीभ्यो नमो नित्यं तदर्थेभ्यो नमो नमः ।
अस्त्रेभ्योऽपि नमो नित्यं शस्त्रेभ्योऽपि नमो नमः ॥ १६ ॥

जीवेभ्योऽपि नमो नित्यं बीजेभ्योऽपि नमो नमः ।
भूचरेभ्यो नमो नित्यं खेचरेभ्यो नमो नमः ॥ १७ ॥

योगेभ्योऽपि नमो नित्यं करणेभ्यो नमो नमः ।
मुहूर्तेभ्यो नमो नित्यं यामेभ्योऽपि नमो नमः ॥ १८ ॥

ऋतुभ्योऽपि नमो नित्यं वत्सरेभ्यो नमो नमः ।
डाकिनीभ्यो नमो नित्यं रुद्रेभ्योऽपि नमो नमः ॥ १९ ॥

भूतेभ्योऽपि नमो नित्यं प्रेतेभ्योऽपि नमो नमः ।
यक्षेभ्योऽपि नमो नित्यं विध्नेभ्योऽपि नमो नमः ॥२०॥

भूतेभ्योऽपि नमो नित्यं महाभूतेभ्यो नमो नमः ।
आचार्येभ्यो नमो नित्यं शङ्करेभ्यो नमो नमः ॥ २१ ॥

वैष्णवेभ्यो नमो नित्यं ये च मायाविमोहिताः ।
मायायै प्रणमेन्नित्यं तत्त्वेभ्योऽपि नमो नमः ॥ २२ ॥

शरीरेभ्यो नमो नित्यं व्यापकेभ्यो नमो नमः ।
मन्त्रेभ्योऽपि नमो नित्यं मन्त्रार्थेभ्यो नमो नमः ॥ २३ ॥

नमो वर्णात्मिकाभ्यश्च देवताभ्यो नमो नमः ।
त्पदेभ्यो नमो नित्यं सत्पदेभ्यो नमो नमः ॥ २४ ॥

भावनाभ्यो नमो नित्यं भावशास्त्रेभ्य एव च ।
स्तवेभ्यः कवचेभ्यश्च नामभ्योऽपि नमो नमः ॥ २५ ॥

आगमेभ्यो नमो नित्यं तदर्थेभ्यो नमो नमः ।
तत्क्रियाभ्यो नमो नित्यं श्रेष्ठशास्त्रेऽपि कीर्त्यते ॥ २६ ॥

रसेभ्योऽपि नमो नित्यं गन्धेभ्योऽपि नमो नमः ।
पीठेभ्योऽपि नमो नित्यं तत्स्थेभ्योऽपि नमो नमः ॥ २७ ॥

सत्त्वेभ्योऽपि नमो नित्यं राजसेभ्यो नमो नमः ।
तामसेभ्यो नमो नित्यं गुणेभ्योऽपि नमो नमः ॥ २८ ॥

सर्वविद्यावतारेभ्यः सिद्धेभ्योऽपि नमो नमः ।
आनन्दाय नमस्कृत्य कन्दनाय नमो नमः ॥ २९ ॥

सर्वतत्त्वात्मकबलाय प्रकृतिपत्रेभ्य एव च ।
सिद्धपीठाय सत्त्वस्य शवरूपशिवाय च ॥ ३० ॥

त्रिपञ्चाराय चक्राय नमो नित्यं नमो नमः ।
तत्रस्थायै कालिकायै गुह्यायै कामरूपिण्यै ॥ ३१ ॥

कुरुकुल्लादिशक्तिभ्यः कालिकायै नमो नमः ।
नमो नमो नमस्तेऽस्तु परापराभ्यो नमो नमः ॥ ३२ ॥

विशालनेत्रां सुरसंघवन्दितां सुरासुराभ्यर्चितपादपद्माम् ।
नृमुण्डमालाकलिताशताङ्गैः परावरे ते प्रभवन्ति सिद्धाः ॥ ३३ ॥

स्थूलेति केचित् प्रवदन्ति सिद्धाः सूक्ष्मेति केचिन्मुनयो वदन्ति ।
तामम्बिकां नौमि विशालनेत्रे सुमङ्गलं धेहि मदीयदेहे ॥ ३४ ॥

त्वदीयपादाम्बुजमेवमेतत् निषेव्य सिद्धाः प्रभवं प्रयान्ति ।
मातस्तवायं पापात् सर्वशोकदुःखाज्जगज्जनरम्ये ॥
तत् त्वां ध्यायेन्मनसि विधानाः सर्वे ते सफलफलाः ॥ ३५ ॥

॥ इति विश्वसारतन्त्रे गुह्यकाल्याः क्रमस्तवो नाम षष्ठः पटलः ॥

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.