Print Friendly, PDF & Email

॥ प्रत्यंगिरा स्तोत्रम् ॥
॥ ॐ नमः श्री कालसंकर्षिण्यै ॥
॥ भगवान शिव उवाच ॥

एँ ख्फ्रें नमोऽस्तु ते महामाये देहातीते निरञ्जने ।
प्रत्यंगिरा जगद्धात्रि राजलक्ष्मी नमोऽस्तु ते ॥
वर्ण देहा महागौरी साधकेच्छा प्रवर्तते ।
पददेहामहास्फार परासिद्धि समुत्थिता ॥
तत्त्वदेहास्थिता देवि साधकान् ग्रहा स्मृता ।
महाकुण्डलिनी प्रोक्ता सहस्रदलस्य च भेदिनी ॥

इडापिंगल मध्यस्था वायु भूता खगामिनी ।
मृणाल तनतुरुपिण्या सुषुम्ना मध्य-चारिणी ॥
नादा के नादसंस्थाना नादातीता निरञ्जनी ।
स्थूल वृहति सम्पूज्ये अचिन्त्याचिन्त्यविग्रहे ॥
परापर परे शान्ते ब्रह्मलीने परे शिवे ।
अचिन्त्य रुपचरिते अचिन्त्यर्थफलप्रदे ॥
एकाकिनी विश्वमाता करवीर निवासिनी ।
महास्फारप्रदा नित्या महामेलापकारिणी ॥
विन्दुमध्यलया देवी कुटिलर्द्धति चन्द्रिके ।
द्वादशान्तालया देवी षोडशाधारवासिनी ॥
कार्यकारणसम्भिन्ने चैतन्या नाडि मध्यगा ।
शक्तिमूले महाचक्रे नवधा संव्यवस्थिता ॥
अशरीरा परा देवी शरीरे प्राणरूपिणी ।
सुधाद्रवसमाकारा ॐकार परविग्रहा ॥
विद्युल्लता निभा देवी भावाभावविवर्जिता ।
खान्तपद्मस्थिता नित्या परेशी शान्तविग्रहा ॥
सत्त्वरुपा रजोरुपा तमोरुपात्रयात्मिका ।
त्वमेव देवी सर्वेषां भूतानां प्राणदायिनी ॥
त्वमेव सृज्यते विश्वं लीलया बहुधा स्थिता ।
मालिनी परमादेवी श्मशान पदवन्धनी ॥
हन्नाभिभेदिनी सर्वचक्र विचक्र सुन्दरी ।
विन्दुद्वारनिरोधेन दिव्यव्याप्ता नमोऽस्तु ते ॥
सूर्यकोटिप्रतीकाशे चन्द्रकोट्यातिनिर्मले ।
कन्दर्पकोटिरावश्ये कोकटिब्रह्माण्डविग्रहे ॥
निराकारे निराभासे निर्लपे निरवग्रहे ।
सकलाख्य महामाये वरदे सुर पूजिते ॥
फकार फकार वह्निस्थ एकारान्तरे सुन्दरि ।
मकारानतर्वर्गेषु पञ्चपिण्डात्मके शिवे ॥
सर्पवत्कुण्डलाकार नादशक्ति परतमे ।
विन्दुमध्ये स्थिता देवी जालन्धरा व्यवस्थिता ॥
तूर्यवैतुर्यपीठे तु पूर्णपीठ व्यवस्थिते ।
कामस्थे च कलातीते कामाख्या च भगोद्भवे ॥
ब्रह्मग्रन्थिकलाटोप मध्यश्रोत्रप्रवाहिनी ।
शिवसर्वगते सूक्ष्मे नित्यानन्द महोत्सवे ॥
मन्त्रनायिकि मन्त्रज्ञे चिच्य कोणान्तवासिनी ।
पञ्चपीठलयानित्या मेरुनायकि सुर्वरी ॥
खेचरी भूचरी चैव शक्तित्रय प्रवाहिनी ।
कालाग्निसमुद्भूत कालकालान्तकालिनी ॥
कालिकाक्रमसंबन्धि कालिद्वादशमण्डला ।
त्रैलोक्यदहनी देवी साच मूर्तित्रयोदशी ॥
सृष्टिस्थिति-संहार अनाख्याख्य महाक्रमे ।
भासा श्री गुह्यकाली च निर्वाणेशी-निशेश्वरी ॥
इंकारिणी भैरवी च स्वर्णकोटेवरी शिवा ।
राजराजेश्वरी चण्डा अघोरेशी निशेश्वरी ॥
सुन्दरी त्रिपुरा उग्रतारा पूर्णेश्वरी जया ।
क्रममण्डलमध्यस्था क्रमेशी कुङ्डीकाम्बिका ॥
ज्येष्ठबालप्रभेदेन कुजाख्या उग्रचण्डिका ।
ब्राह्मी रौद्री व कौमारी वैष्णवी दीर्घनासिका ॥
वज्रिणी चर्चिका लक्ष्मी पूजयेद्विव्यमातरा ।
असिताङ्गोरुरुचण्ड क्रोधीशोन्मत्त संज्ञकम् ॥
कपाली भीषणाख्या च संहारश्चाष्टमस्तथा ।
भक्तानां साधकानां च सिद्धिलक्ष्मी प्रदायिनी ॥
प्रत्यंगिरा सिद्धिलक्ष्मीर्भैरवेन प्रकाशिता ।
भक्तानां साधकानां लक्ष्मीसिद्धि प्रयाच्छति ॥
साधको द्वेष्टकानां च सर्वकर्माणि भञ्जनी ।
विपरीतकरी देवी प्रत्यंगिरा नमोऽस्तु ते ॥
कालादिग्रसते सर्वं ग्रहभूतादिडाकिनीम् ।
साधकं रक्षते देवी कालसंकर्षणीन्नमः ॥
शिवं प्रयच्छते देवी रक्षते लीलया जगत् ।
प्रत्यंगिरा नमस्यामि चिन्तितानि सिद्धिदाम् ॥
राजयलाभप्रदां देवीं राज्येशीं भक्तवत्सलाम् ।
प्रत्यंगिरां नमस्यामि अचिन्तितानि सिद्धय ॥
सर्वशत्रुप्रमर्दनीं दुरिता क्लेशनाशिनीम् ।
प्रत्यंगिरा नमस्यामि सिद्धिलक्ष्मीं जयप्रदाम् ॥
आपदार्णवतारन्तीं परं निर्वाणदायिनीम् ।
प्रत्यंगिरां नमस्यामि चण्डकापालिनीं शिवाम् ॥
राज्यदां धनदां लक्ष्मीं ग्रहदोषविनाशिनीम् ।
प्रत्यंगिरां महालक्ष्मीं चण्डकालीं नमाम्यहम् ॥
दुष्टशप्रमर्दनीं दुष्टग्रहविनाशिनीम् ।
प्रत्यंगिरां नमस्यामि सिद्धिलक्ष्मीजयप्रदाम् ॥
कलिदुःस्वप्नशमनीं महोत्पातविनाशिनीम् ।
प्रत्यंगिरां नमस्यामि सिद्धिलक्ष्मीजयप्रदाम् ॥
अचिन्तितार्थदां धात्रीं चिन्तितार्थंफलप्रदा ।
प्रत्यंगिरां नमस्यामि अचिन्तितार्थसिद्धये ॥
राज्योपसर्गसमनीं महापद्रविनाशिनीम् ।
प्रत्यंगिरां नमस्यामि सिद्धिलक्ष्मीजयप्रदाम् ॥
राजमातां राजलक्ष्मीं राजेष्टफलदायिनीम् ।
प्रत्यंगिरां नमस्यामि सिद्धिलक्ष्मीजयप्रदाम् ॥
सिद्धि महाविद्या महासिद्धि प्रदायिका ।
पठेद्धा पाठयेद्वापि स्तोत्रं प्रत्यंगिराभिदम् ॥
पठनाच्छग्रसैन्यानां स्तम्भयेत् भञ्जयेत् क्षणात् ।
अचिन्तितानि सर्वाणि पठनात् सिद्धिमाप्नुयात् ॥
महादोषप्रशमनं महाव्याधिविनाशनम् ।
सिंहव्याघ्रग्रहभयं सर्वशत्रु विनाशनम् ॥
ग्रहपीडा जलाग्नीनां नाशनं देवि शान्तिदम् ।
पूजाकाल महास्तोत्र ये पठियन्ति साधकाः ॥
तेषां सिदिं न दूरस्ति देव्याः संतुष्टिदायकम् ।
यन्नास्ति तन्न सिद्धि स्यात् कौलिके कुलसाधके ॥
यं यं चिन्तयते कामं तं तं सिद्धयति नान्यथा ।
सत्यं सत्यं महादेवि कौलिके तत् समान हि ॥
अर्द्धरात्रे समुत्थाय दीपप्रज्वालिते निशि ।
पठ्यते स्तोत्रमेततत्तु सर्वचिन्तित सिद्धिदम् ॥
पुरश्चर्या विनेनैव स्तोत्रमात्रेण सिद्धयते ।
मण्डले प्रतिमाग्रे वा मण्डलागे पठेद्यदि ॥
इदं स्तवं प्रोक्तं अचिन्तितार्थसिद्धिदम् ।
नान्य देवरतानान्तु न देयन्तु कदाचन ॥
दातव्यं भक्तियुक्ताय कुलदीक्षा रताय च ।
अन्यथा पुतनां यान्ति इत्याज्ञा परमेश्वरि ॥

See Also :-

श्री प्रत्यंगिरा स्तोत्
श्री बगला प्रत्यंगिरा कवचम्
विपरीत-प्रत्यंगिरा महा-विद्या स्तोत्
श्री महा-विपरीत-प्रत्यंगिरा स्तोत्
बगलामुखी तन्त्रम्
कालीदास कृत प्रत्यङ्गिरा मालामन्त्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.