Print Friendly, PDF & Email

॥ अथ वर्णमातृका प्रश्न ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीसरस्वत्यै नमः॥
मंत्रः श्रीसर्वनामाय सत्यं वदाय स्वाहा ॥

सिकारे सिद्धिदं सर्वं शुभं च शुभवासना ॥
सिद्धिश्च बहुलाभः स्याज्जीवितं च फलं भवेत् ॥ १ ॥
द्धंकारे बहुवृद्धिः स्याद्धर्मकामार्थमोक्षकाः ॥
बहु-लाभो भवेत्क्षिप्रं सर्वसिद्धिः प्रजायते ॥ २ ॥
अकारे विजयो विघ्नं धनप्राप्तिस्तथैव च ।
सिध्यंति सर्वकार्याणि पुत्रलाभस्तथैव च ॥ ३ ॥
आकारे शोकसंतापो विरोधः सर्वजंतुषु ॥
आवर्तसंभवो व्याधिर्दुःखं चैव न संशयः ॥ ४ ॥
इकारे मंगलं सौख्यं सिद्धिश्चैव प्रजायते ॥
नश्यंति सर्वरोगाश्च धनधान्यं प्रजायते ॥ ५ ॥
ईकारे धनलाभश्च पुत्रलाभस्तथैव च ॥
सिध्यंति सर्व-कार्याणि सौभाग्यमतुलं लभेत् ॥ ६ ॥
उकारे सर्वसंतापो वियोगश्च भवेद्धुवम् ॥
दुःखं चैव भवेद्धोरमापदा च न संशयः ॥ ७ ॥
ऊकारे लभते स्थानं प्रतिष्ठां चैव शोभनाम् ॥
सिध्यंति सर्वकार्याणि ह्यर्थलाभो भविष्यति ॥ ८ ॥
ऋकारे अर्थप्राप्तिश्च स्वर्णरत्नसमुद्भवः ॥
सिध्यंति सर्व-कार्याणि लाभः स्याच्च न संशयः ॥ ९ ॥
ॠकारे जायते बुद्धिर्दुःखं संताप एव च ॥
मित्रैः सह विरोधश्च भवत्यत्र न संशयः ॥ १० ॥
लृकारे लभते सिद्धिं मित्रैः सह समागमः ॥
आरोग्यं जायते नित्यं राजसम्मानमेव च ॥ ११ ॥
ॡकारे दृश्यते हानिाधिश्चैव भविष्यति ॥
संपत्तिहरण नित्यं कार्यहानिर्न संशयः ॥ १२ ॥
एकारे दृश्यते सिद्धिर्मित्रैः सह समागमः ॥
ततश्च लभते सिद्धिं शुभेनेह शुभाभवत् ॥ १३ ॥
ऐकारे बंधनं चैव विरोधश्च भविष्यति ॥
विघ्नं च प्रभवेत्तूर्ण मृत्युश्चैव न संशयः ॥ १४ ॥
ओकारे दृश्यते सिद्धिः कार्यसिद्धिस्तथैव च ॥
सिध्यंति सर्वकार्याणि भवेच्चव न संशयः ॥ १५ ॥
औकारे सर्वकार्याणां सिद्धिस्तस्य न जायते ॥
मित्रैः सह विरोधश्च शोकः संताप एव च ॥ १६ ॥
अंकारे च महाहानिर्बंधनं च भविष्यति ॥
महादुःखं महा- शोको भयं चैव न संशयः ॥ १७ ॥
अकारे लभते सिद्धिं प्रतिष्ठां लभते नरः ॥
धनलाभं महत्सौख्यं लभते नात्र संशयः ॥ १८ ॥
ककारे राजसम्मानं सर्वत्र प्रियदर्शनम् ॥
कल्याणं च लभेत्तुल्या सिद्धिश्चैव प्रजायते ॥ १९ ॥
खकारे शोकसंतापौ द्रव्यनाशस्तथैव च ॥
शरीरे जायते व्याधिर्जीवितेऽपि न संशयः ॥ २० ॥
गकारे चिन्तिते कार्य सिद्धिश्चैव प्रजायते ॥
सौभाग्यं सर्वमाप्नोति मित्रैः सह समागमः ॥ २१ ॥
धकारे कार्य-सिद्धिं च लभते च शुभप्रदाम् ॥
सौभाग्यं च भवेत्तस्य कल्याणं च प्रजायते ॥ २२ ॥
ङकारे कार्यनाशश्च सिद्धिर्भवति निष्फला ॥
जायतेऽर्थश्च विफलो विफलं कर्म सर्वदा ॥ २३ ॥
चकारे विजयं कार्य राजसमानमेव च ॥
सर्वक्षेमाकरं राज्यलाभं चैव प्रदर्शयेत् ॥ २४ ॥
छकारे सर्व- कार्याणि रत्नानि विविधानि च ॥
आनंदः क्षेममारोग्यं शोभनं च सदा भवेत् ॥ २५ ॥
जकारे दृश्यते हानिः कार्य चैव विनश्यति ॥
मित्रैः सह विरोधं च कलह लभते नरः ॥ २६ ॥
झकारे त्वर्थलाभश्च कार्य च सुफलं भवेत् ।
सौभाग्यमर्थसंप्राप्तिः काय चैव फलप्रदम् ॥ २७ ॥
ञकारे शोकसंतापौ बंधनं च भविष्यति ॥
दुष्टैस्सह विरोधश्च मृत्यु चैव फलं लभेत् ॥ २८ ॥
टकारे दृश्यते लाभो विषयांश्च तथैव च ।
प्राप्नोति विफलं कार्य तुल्यं सर्वार्थसिद्धिदम् ॥ २९ ॥
ठकारे सर्वसिद्धिं च फलं राज्य तथैव च ॥
आरोग्यमथ विद्या च जायते नात्र संशयः ॥ ३० ॥
डकारे लभते सिद्धिं वर्तमानं तथैव च ॥
अत्यन्ततरमारोग्यं लभते नात्र संशयः ॥ ३१ ॥
ढकारे बन्धनं व्याधिः शोकसंताप एव च ।
विदेश-गमनं कार्यं तत्सर्वं निष्फलं भवेत् ॥ ३२ ॥
णकारे सुफलं विद्यात्सम्यगानन्दवान् भवेत् ॥
धनं पुत्रं च सौभाग्यं लभते नात्र संशयः ॥ ३३ ॥
तकारे चार्थलाभः स्यात्सौभाग्यमपि जायते ॥
अपरां लभते सिद्धिं सर्वकार्यार्थसाधनम् ॥ ३४ ॥
थकारे कार्यहानिश्च स्थानहानिस्तथैव च ॥
अतिसंभवरोगश्च भवेदेव न संशयः ॥ ३५ ॥
दकारे धनलाभश्च सर्वसिद्धिकरं परम् ॥
भुंक्ते सुखं वैभवं च लभते नात्र संशयः ॥ ३६ ॥
धकारे धनलाभश्च सुखमारोग्यमेव च ॥
प्राप्नोति सौख्यमतुलं मानं तत्र न संशयः ॥ ३७ ॥
नकारे भूमिसंप्राप्रिर्बहुलाभो भविष्यति ॥
आरोग्यं सुफलं कार्यं भवेत्तस्य न संशयः ॥ ३८ ॥
पकारे धनलाभश्च व्याधिबंधनमेव च ॥
उद्वेगः कलहो नित्यं जन्मना जायते नरः ॥ ३९ ॥
फकारे धनसंप्राप्तिः सर्वसंपत्तिरेव च ॥
सर्वकार्याणि सिध्यंति नैर्ऋत्यां लभते सुखम् ॥ ४० ॥
बकारे बन्धनं चैव धननाशो भविष्यति ॥
प्राप्नोति मृत्युं नित्यं वां व्याधिश्चैव प्रदृश्यते ॥ ४१ ॥
भकारे दृश्यते लाभो दृश्यमानो मनोरथः ॥
पुत्र-भावं विजानीयात्तथा सिद्धिर्भविष्यति ॥ ४२ ॥
मकारे निधनं नूनमापदा परमा स्मृता ॥
न च भोगो भवेत्तस्य सर्व भवति निष्फलम् ॥ ४३ ॥
यकारे कार्यमाप्नोति धनधान्यसमाकुलम् ॥
शोभनं च भवेत्तस्य सर्वलाभो भविष्यति ॥ ४४ ॥
रकारे तु भयं कार्यं विरोधस्य जनैः सह ॥
नित्यं च जायते हानिर्मरणं दुःखमेव च ॥ ४५ ॥
लकारे धनसंप्राप्तिाभश्चापि तथैव च ॥
विपुलं च महाभाग्यं लभते नात्र संशयः ॥ ४६ ॥
वकारे कार्यनाशश्च धनहानिश्च जायते ॥
दुःखशोकजसंतापो महाभाग्यमुपस्थितम् ॥ ४७ ॥
शकारे सर्वसिद्धिश्च सुलभं च दिने दिने ।
अर्थश्च प्रभवे-नित्यं सर्वभावो भविष्यति ॥ ४८ ॥
षकारे धन-धान्यं च सर्व कार्य च सिद्धिदम् ॥
कुशलं च सदा तुल्यं शोभनं च भविष्यति ॥ ४९ ॥
सकारे निष्फलं नित्यं चिंतां वै लभते नरः ॥
मनसा चिंतिते हानिः कार्यमेवं विनश्यति ॥ ५० ॥
हकारे च महासिद्धिः सर्वकार्यफल-प्रदा ॥
सर्वकार्यणि सिध्यन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ ५१ ॥
क्षकारे सफल कार्यं सर्व- ऋद्धिः प्रजायते ॥
सर्वत्र लभते सिद्धिं रुद्रवाक्यं न संशयः ॥ ५२ ॥
इति श्रीशंकरविरचितो वर्णमातृकाप्रश्नः सम्पूर्णः ॥
शुभम् ॥

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.