Print Friendly, PDF & Email

वैष्णवी अपराजिता
मन्त्रः-
श्रीः ह्रीं ॐ नमः कृष्ण-वाससे, सहस्र-हिंसिनि, सहस्र-वदने, महा-बले, अपराजिते, प्रत्यंगिरे, पर-सैन्य-पर-कर्म-विध्वंसिनि, पर-मन्त्रोत्सादिनि, रावे, भूत-दमनि ! सर्बान् देवान् बन्ध, सर्व-विद्यां छिन्धि-छिन्धि, क्षोभय-क्षोभय, पर-यन्त्राणि स्फोटय-स्फोटय, सर्व-श्रृंखला त्रोटय-त्रोटय, ज्वल-ज्वल, जिह्वे, कराल-वदने, प्रत्यंगिरे ! क्रीं नमः ।
durga
ॐ ततः सिद्धाम्बिकां नत्वा, जप्तव्यमपराजिताम् ।
महा-विद्यां-वैष्णवीं तु, साधनेन समन्वितः ।।
यस्याः स्मरण-मात्रेण, सर्व-दुःख-क्षयो भवेत् तां विद्यां कीर्त्तयिष्यामि, श्रृणुध्व विप्र-पुंगवाः ।।

विनियोगः- ॐ अस्याः महा-विद्यायाः महा-वैष्णव्या श्रीअपराजितायाः श्रीमहा-देव ऋषिः । गायत्र्युष्णिगनुष्टुप-वृहती-छन्दांसि । श्रीलक्ष्मी-नृसिंहो देवता । सर्व-रक्षार्थे जपे विनियोगः ।
स्तुतिः- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो नारायणाय नमः । ॐ नमो अनन्ताय, सहस्र-शीर्षाय, क्षीरोदार्णव-शायिने, शेष-नाग-पर्यंकाय, गरुढ़-वाहनाय, अजयाय, अपराजिताय, पीत-निर्मल-वाससे, वासुदेव-प्रद्युम्नानिरुद्ध-हयः-शिर-वाराह-दामोसर-नृसिंह-वामन-त्रिविक्रम-राम-परशुराम-वर-प्रद ! नमोऽस्तु ते स्वाहा ! ॐ असुर-दैत्य-दानव-यक्ष-राक्षस-भूत-प्रेत-पिशाच-कूष्माण्ड-गन्धर्व-सिदऽध-योगिनी-शाकिनी-डाकिनी-लाकिनी-स्कन्द-प्ररोगमान् ग्रहान् स-नक्षत्र-ग्रहांश्चान्यान् हन-हन, पच-पच, मथ-मथ, विध्वंसय-विध्वंसय, विद्रावय-विद्रावय, विजय-विजय । अपराजित, अमति-हत, सहस्र-नेत्र ! ज्वल-ज्वल, मज्वल-मज्वल, वय-वय । शंखेण, चक्रेण, वज्रेण, शूलेन, गदया, मुशलेन, हलेन, चापेन, भस्मीकुरु, स्वाहा । सहस्र-बाहवे सहस्र-प्रहरणायुध ! जय जय ! विश्व-रुप, नित्य-रुप, बहु-रुप, माधव, मधु-सूदन, महा-वराह, महा-पुरुष, वैकुण्ठ-नारायण, पद्म-नाभ, गोविन्द, दामोदर, हृषीकेश, केशव, सर्वाशुभोत्सादन, सर्व-भूत-वशंकर, सर्व-दुःस्वप्न-प्रभेदन, सर्व-यन्त्र-प्रभञ्जन, सर्व-नाग-प्रबन्धन, सर्व-देव-महेश्वर, सर्व-बन्ध-विमोक्षण, सर्वाहित-प्रमर्दन, सर्व-ज्वर-प्रणाशन, सर्व-ग्रह-निवारण, सर्व-पाप-प्रणाशन, जनार्दन, जनानन्दक ! नमोऽस्तु ते स्वाहा ।

फल-श्रुतिः- इमामपराजितां परम-वैष्णवीं महा-विद्यां पठति सिद्धां । स्मरति विद्यां जपति पठति श्रृणोति स्मरति धारयति कीर्तत्यति वा । न तस्य वाटवग्नि-वातोपलाशनि-भयं, न विष-भयं, न समुद्र-भयं, न ग्रह-भयं, न चौर-भयं, न श्वापद-भयं वा भवेत् । न क्वचिद्-रात्र्यन्धकार-स्त्री-विषय-राज-कुल-विबन्ध-सागर – विषौषध-गद-वशीकरण-विद्वेषोच्चाटन-बन्धन-बध-भयं वा न भवेत् । रात्रैर्मन्त्रैरुदाहृतैः सिद्धयै सिद्धयः पूजितैः । तद्-यथा-नमस्तेऽस्तु विष्णोरयं मनुः प्रोक्तं सर्व-काम-फल-प्रदः । सर्व-सौभाग्य-जननः, सर्व-भीति-विनाशनः । सर्वेषां पठतः सिद्धो, विष्णोः परम-वल्लभः । नानेन सदृशः किञ्चित्, दुष्टानां नाशनः परः । विद्या रहस्या कथितं, वैष्णव्येषाऽपराजिता । न्यसनीया शिरस्येषा, साक्षात् सत्त्व-गुणाश्रुपात् ।
।। इति वैष्णवी अपराजिता ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.