श्रीराधास्तोत्रम्

राधे राधे च कृष्णेशे कृष्णप्राणे मनोहरे ।
भक्तधामप्रदे देवि राधिके त्वं प्रसीद मे ॥ १ ॥
रहःकेलिसुखस्थाने सखीप्रेमकरेऽनघे ।
कृष्णोत्कर्षकरे नित्यं राधिके त्वं प्रसीद मे ॥ २ ॥

भक्तानानन्दसंदोहवर्द्धिनि ज्येष्ठचिन्तने ।
कोटिचन्द्रार्कसंहर्त्री राधिके त्वं प्रसीद मे ॥ ३ ॥
गौरांगि नीलाम्बरधरे कृष्णप्रेमाब्धिधारिणि ।
पीताम्बरप्रदे कृष्णे राधिके त्वं प्रसीद मे ॥ ४ ॥
किरीटकेयूरधरे नूपुराभातपादुके ।
बहुभूषणसंयुक्ते राधिके त्वं प्रसीद मे ॥ ५ ॥
इति गदितमनाद्यं राधिका स्तोत्रमाद्य सुरनरगणमुख्यैर्नागगन्धर्वसाध्यैः ।
पठितमपि रहस्यं साधुभिश्चैकवारं नयति परमदिव्ये धाम्नि कृष्णः स्वभक्तान् ॥ ६ ॥

॥ इति श्रीसनत्कुमारसंहितायां श्रीराधास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

 

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.