Print Friendly, PDF & Email

॥ अथ श्रीराधा कृपाकटाक्ष स्तोत्र ॥

मुनीन्द्र-वृन्द-वन्दिते त्रिलोक-शोकहारिणि,
प्रसन्न-वक्त्र-पङ्कजे निकुञ्ज-भूविलासिनि ।
व्रजेन्द्र-भानुनन्दनि व्रजेन्द्र सूनुसङ्गते,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ १ ॥अशोक-वृक्ष-वल्लरी-वितान-मण्डप-स्थिते,
प्रवाल-बालज्वाल)-पल्लव-प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले ।
वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ २ ॥

अनङ्ग-रङ्ग-मङ्गल प्रसङ्ग-भङ्गुर-भ्रुवां,
सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः ।
निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ ३ ॥

तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे,
मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले ।
विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ ४ ॥

मदोन्मदातियौवने प्रमोद मानमण्डिते,
प्रियानुराग-रञ्जिते कला-विलास-पण्डिते ।
अनन्य-धन्य-कुञ्ज-राज्य(राज) कामकेलिकोविदे,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ ५ ॥

अशेष हाव-भाव धीरहीर हारभूषिते,
प्रभूत शातकुम्भ कुम्भ कुम्भि कुम्भसुस्तनि ।
प्रशस्त मन्द-हास्य चूर्ण-पूर्ण-सौख्य-सागरे,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ ६ ॥
मृणाल बाल-वल्लरी तरङ्ग-रङ्ग-दोर्लते,
लताग्रलास्य लोलनील लोचनावलोकने ।
ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध-मोहनाश्रिते,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ ७ ॥

सुवर्ण-मालिकाञ्चितत्रिरेख कम्बुकण्ठगे,
त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते ।
सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ ८ ॥

नितम्ब-बिम्ब-लम्बमान पुष्पमेखलागुणे,
प्रशस्त-रत्न-किङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले ।
करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसौभगोरुके,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ ९ ॥

अनेक मन्त्र-नाद-मञ्जु-नूपुरारवस्खलत्-
समाजराजहंसवंश निक्वणातिगौरवे ।
विलोल हेम-वल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे,
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ १० ॥

अनन्त-कोटि-विष्णु-लोक नम्र-पद्मजार्चिते,
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरञ्चिजा वरप्रदे ।
अपार-सिद्धि-ऋद्धि(वृद्धि)-दिग्ध सम्पदाङ्गुलीनखे(सत्पदाङ्गुलीनखे),
कदा करिष्यसीह मां कृपा-कटाक्ष भाजनम् ॥ ११ ॥

मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि,
त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी ।
रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी
व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुऽते ॥ १२ ॥

स्तवं निशम्य भानुनन्दनी,
करोतु सन्ततं जनं कृपा-कटाक्ष भाजनम् ।
भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं,
लभेत्तदा(भवेत्तदा) व्रजेन्द्रसूनु मण्डल प्रवेशनम् ॥ १३ ॥

॥ फलश्रुति ॥
राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधीः(विशुद्धया)
एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः(सशिवः) सुधी(स्वयम्) ॥ १४ ॥

यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः ।
राधा कृपा-कटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा(भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात्) ॥ १५ ॥

ऊरु मात्रे(दघ्ने) नाभिमात्रे(दघ्ने) हृन्मात्रे(दघ्ने) कण्ठमात्रके(दघ्नके)
राधाकुण्ड जले स्थित्वा यः पठेत् साधकः शतम्(साधकस्तु सः) ॥ १६ ॥

तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाञ्छितार्थ फलं(स्याद्वाक्सिद्धिञ्च ताथ) लभेत् ।
ऐश्वर्यञ्च लभेत्साक्षाद्दृशा पश्यन्ति राधिकाम् ॥ १७ ॥

तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् ।
येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् ॥ १८ ॥

नित्यलीलाप्रवेश्यं च ददाति श्रीव्रजाधिपः ।
अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते ॥ १९ ॥

॥ इति श्रीराधाकृपाकटाक्ष स्तोत्र सम्पूर्णम् ॥

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.