Print Friendly, PDF & Email

॥ सदाशिव प्रासादख्यमन्त्रकवचम् ॥

॥ श्रीआनन्दभैरव उवाच ॥

शैलजे देवदेवेशि सर्वाम्नायप्रपूजिते ।
सर्वं मे कथितं देवि कवचं न परकाशितम् ॥ १ ॥
प्रासाद्याख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय ।
सदाशिवमहादेवभावितं सिद्धिदायकम् ॥ २ ॥
अप्रकाश्यं महामन्त्रं भैरवीभैरवोदयम् ।
सर्वरक्षाकरं देवि यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ ३ ॥

॥ श्रीआनन्दभैरवी उवाच ॥

श्रूयतां भगवन्नाथ महाकाल कुलार्णव ।
प्रासादमन्त्रकवचं सदाशिवकुलोदयम् ॥ ४ ॥
प्रासादमन्त्रदेवस्य वामदेव ऋषिः स्मृतः ।
पङ्‌क्तिश्छन्दश्च देवेशः सदाशिवोऽत्र देवता ॥ ५ ॥
साधकाभीष्टसिद्धौ च विनियोगः प्रकीर्तितः ।
शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः ॥ ६ ॥
षड्‌क्षररुपो मे वदनं तु महेश्वरः ।
अष्टाक्षरशक्तिरुद्धश्चक्षुषी मे सदाऽवतु ॥ ७ ॥
पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिक्षतु ।
मृत्युञ्जयस्तिबीजात्मा आयू रक्षतु मे सदा ॥ ८ ॥
वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः ।
सदा मां सर्वतः पातु षट‌त्रिंशद्वर्णरुपधृक् ॥ ९॥
द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षिं मे परिरक्षतु ।
त्रिवर्णाढ्यो नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ॥ १० ॥
चिन्तामणिर्बीजरुपोऽर्धनारीश्वरो हरः ।
सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः ॥ ११ ॥
एकाक्षरस्वरुपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः ।
मार्तण्डो भैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु ॥ १२ ॥
तुम्बुराख्यो महाबीजस्वरुपस्त्रिपुरान्तकः ।
सदा मारनभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ॥ १३ ॥
ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा ।
दक्षिणास्यं तत्पुरुषोऽवतु मे गिरिनायकः ॥ १४ ॥
अघोराख्यो महादेवः पूर्वास्यं परिक्षतु ।
वामदेवः पश्चिमास्य सदा मे परिक्षतु ॥ १५ ॥
उत्तरास्यं सदा पातु सद्योजातस्वरुपधृक् ।
मृत्युजेता सदा पातु जलेऽरण्ये महाभये ॥ १६ ॥
पर्वते विषमस्थाने विषहर्ता सदाऽवतु ।
कालरुद्रः सदा पातु सर्वाङुं कालदेवता ॥१७॥
कालाग्निरुद्रः सम्पातु महाव्याधिभयादिषु ।
अकालतारकः पातु खड्‌गधारी सदाशिवः ॥ १८ ॥
कवची वामदेवश्च सदा पातु महाभये ।
कालभक्षः पातु रुद्रो रुरुकः क्षेत्रपालकः ॥ १९ ॥
मातृकामण्डलं पातु सम्पूर्णचन्द्रशेखरः ।
चिरायुः शाकिनीभर्ता चायुषं पातु मे सदा ॥ २० ॥
सिंहस्कन्धः सदा पातु रुद्राणीवल्लभोऽवतु ।
भालं पातु वज्रदम्भालेखकः क्रान्तिरुपकः ॥ २१ ॥
निरुपकः सदा पातु खेचरीखेचरप्रियः ।
रत्नमालाधरः पातु रक्तमुखीश्वरोऽवतु ॥ २२ ॥
वदनं चक्षुषी कर्णौ पातु पञ्चाननो मम ।
वेदध्वनिः सदा पातु नासारन्ध्रद्वयं मम ॥ २३ ॥
कपालधारकः पातु गण्डयुग्मं युगान्तकृत् ।
रक्तजिहवापतिः पातु ममोष्ठाधरवासिनम् ॥ २४ ॥
दन्तावलियुगं पातु भृगुरामेश्वरः शिवः ।
तालुमूलं सदा पातु विश्वभोजी रसामृतम् ॥ २५ ॥
जिहवाग्र वाक्पतीशश्च भवानीशः शिवो मम ।
मुखवृत्तं सदा पातु महासेनः कवीश्वरः ॥२६॥
क्रोधनाथः सदा पातु दक्षहस्तादिमूलकम् ।
दक्षकूर्परमापातु तदग्रं कुक्कुरेश्वरः ॥ २७ ॥
चिरजीवी सदा पातु चाङ्‌गुलीमूलदेशकम् ।
अङ्‌गुल्यग्रं सदा ब्रह्मा ब्रह्मालिङुधरः प्रभुः ॥ २८ ॥
विद्यापतिः पार्वतीशो वामहस्तादिमूलकम् ।
पातु वामकूर्परं मे वामकेश्वर ईश्वरः ॥ २९ ॥
कुण्डवासी सदा पातु कूर्पराग्रं कुलाचलः ।
वेदमातृपतिः पातु कामधेनुपतिः प्रभु ॥ ३० ॥
ममाङ्‌गुलीमूलदेश्म पातु पञ्चमुखो मम ।
वामाङ्‌गुल्यग्रभागं मे पातु पर्वतपूजितः ॥ ३१ ॥
तनुमूलाग्रभागं मे कूर्मचक्रधरः प्रभुः ।
शाकिनीवल्लभः पातु दक्षाङ्‌घ्रिमध्यदेशकम् ॥ ३२ ॥
गुल्फाग्रं गर्गरीनाथः पादाग्रं मूलदेवता ।
अभयावल्लभः पातु दक्षाङ्‌गुल्यग्रभाकम् ॥ ३३ ॥
पातु स्मरहरो योगी वामोरुमूलदेशकम् ।
वामपादमध्यदेश्म मध्यदेशेश्वरोऽवतु ॥ ३४ ॥
पातु मे भगवाञ्छम्भुर्मम गुल्फाग्रदेशकम् ।
मूलदेशं वामपादं पातु मेऽङुगुष्ठमूलकम् ॥ ३५ ॥
कारणात्मा नीलकण्ठः प्रभाधारी यमान्तकः ।
अङ्‌गुष्ठाग्रं सदा पातु सुषुम्नानाडिकेश्वरः ॥ ३६ ॥
महारुद्रेश्वरः पातु मम नाभिमनोभवम् ।
उदरं गगनाधारः कामहर्ता ह्रदम्बुजम् ॥ ३७ ॥
सर्वानन्दात्मकः पातु मम स्कन्धयुगं शिवः ।
ह्रदयाद् दक्षहस्ताग्रपर्यन्तं पातु शोकहा ॥ ३८ ॥
ह्रदयाद् वामहस्ताग्रपर्यन्तं परमेश्वरः ।
ह्रदयान्मम दक्षाङि‌घ्रनखान्तं मे शिवोऽवतु ॥ ३९ ॥
सदानन्दा सदा पातु ह्रदाद्यङ्‌घ्रिं तु उन्मदः ।
वासुकीवल्लभः पातु ह्रदादिगुददेशकम् ॥ ४० ॥
अनन्तनाथ आपातु ह्रदादिमूर्धदेशकम् ।
व्यापकः सर्वदा पातु सदाशिव उमापतिः ॥ ४१ ॥
तारात्मकः कयसिद्धः शक्तीशः शुक्रदेवता ।
पञ्चचूडः सदा पातु पञ्चतत्त्वाङुरुपकम् ॥ ४२ ॥
शीर्षादिपादपर्यन्तं कामधेनुः सदाऽवतु ।
जलेऽरण्ये घोरवने सङ्कटे च महापथे ॥ ४३ ॥
प्रान्तरे पातु गुप्ताक्षः कामराजः परापरः ।
अर्धनारीश्वरः पातु मातृकापरमेश्वरः ॥ ४४ ॥
मातृकामन्त्रपुटितः स्वस्वस्थानं सदावतु ।
धर्मात्म धर्मसन्धि मे पिङुला पातु चण्डिकाम् ॥ ४५ ॥
विहवलः सर्वदा पातु भोलानाथः सदाऽवतु ।
सर्वदेशे सर्वपीठे कामरुपे विशेषतः ॥ ४६ ॥
सर्वदा योगिनीनाथः परमात्मा सदाऽवतु ।
कामरुपाख्यपीठादि पञ्चाशत् पीठदेवताः ॥ ४७ ॥
पञ्चाशत्पीठमाया तु कामरुपं सदाशिवः ।
भवो रुद्रो महेशश्च शङ्करो मन्मथान्तकः ॥ ४८ ॥
गुह्यकेशः पापहर्ता कपाली शूलधारकः ।
पञ्चवक्त्रो दशभुजो भुजङुभूषणो हरः ॥ ४९ ॥
महाकालो महारुद्रो महावीरो हदि स्थितः ।
महादेवो महागुह्यो महामाया महागुणः ॥ ५० ॥
पशुपर्तिर्विरुपक्षो हरीशो धवलेश्वरः ।
वटुकोशः क्रमाचार्यः पञ्चशूली हदुद्भवः ॥ ५१ ॥
उन्मनीश साहसिकः पराख्यः पर्वतेश्वरः ।
सर्वात्मा च महात्मा च शिवात्मा च श्मशानगः ॥ ५२ ॥
क्रोधवीरः कालकारी सूक्ष्मधर्मा धुरन्धरः ।
श्यामकः क्रूरहर्ता च गणेशः कालमाघवः ॥ ५३ ॥
ज्ञानात्मा कपिलात्मा च सिद्धात्मा योगिनीपतिः ।
कोटिसूर्यप्रतीकाश एकपञ्चाशदीश्वराः ॥ ५४ ॥
सदा पान्तु मातृकस्थाः स्थितिसर्गलयात्मकाः ।
आदिपीठं कामरुपं काञ्चीपीठं तदन्तिके ॥ ५५ ॥
अयोध्यापीठनगरं तदूर्ध्वे जालकन्धरम् ।
जालन्धरं तदूर्ध्वे तु सिद्धपीठं तदन्तिके ॥ ५६ ॥

कालीपीठं तदूर्ध्वे तु चण्डिकापीठमग्रके ।
अष्टपुरीमहपीठं कण्ठदेशं सदाशिवः ॥ ५७ ॥
सदा पातु महावीरः कालधर्मी परात्परः ।
मधुपुरीमहापीठं चाष्टपुरान्तरस्थितम् ॥ ५८ ॥
मायावतीमहापीठं तदूर्ध्वे परिकीर्तितम् ।
वारानसीमहापीठं धर्मपीठं तदन्तिके ॥ ५९ ॥
ज्वालामुखीमहापीठं तदन्तःस्थं प्रकीर्तितम् ।
तदूर्ध्वे च महापीठं ज्वलन्तीपीठमेव च ॥ ६०॥
तदूर्ध्वे पूणगिर्याख्यं कुरुक्षेत्रं तदन्तिके ।
उड्डियानं तदूर्ध्वे तु कमलापीठमेव च ॥ ६१ ॥
हरिद्वारं महापीठं बदरीपीठमेव च ।
व्यासपीठं नारदाख्यं तदूर्ध्वे वाडवानलम् ॥ ६२ ॥
हिङ्‌गुलादं तदूर्ध्वे तु लङ्कापीठं तदूर्ध्वके ।
तदूर्ध्वे शारदापीठं रतिपीठं तदूर्ध्वके ॥ ६३ ॥
लिङुपीठं कलापीठं द्वारकापीठमेव च ।
कपालपीठं हर्याख्ये वरदापीठमुत्तरे ॥ ६४ ॥
कालीपीठं तदूर्ध्वे तु तारापीठं तदूर्ध्वके ।
उग्रतारामहापीठं महोग्रापीठमेव च ॥ ६५ ॥
नीलसरस्वतीपीठं जरापीठं तदूर्ध्वके ।
तदूर्ध्वे तारिणीपीठं सहस्त्रदलमध्यके ।
कर्त्रीपीठं तदूर्ध्वे च देवीपीठं तदूर्ध्वके ॥ ६७ ॥
राजराजेश्वरीपीठं षोडशीपीठमेव च ।
सहस्त्रदलमध्ये तु सहस्त्रपीठमेव च ॥ ६८ ॥
मध्ये एकजटापीठं कर्त्रीतीरकलोपरि ।
षोडशीमुखविद्याभिर्वेष्टिता तारिणीकला ॥ ६९ ॥
काली नीला महाविद्या त्वरिता छिन्नमस्तका ।
वाग्वादिनी चान्नपूर्णा देवी प्रत्यङिरा पुनः ॥ ७० ॥
कामाख्या वासली बाला मातङी शैलवासिनी ।
षोडशी भुवनेशानी भैरवी बगलामुखी ॥ ७१ ॥
धूमावती वेदमाता हरसिद्धा च दक्षिणा ।
एता विद्या महाविद्याः शिवसेवनशोभिताः ॥ ७२ ॥
द्वाविंशतिमहाविद्या द्वारं द्वाविंशतिस्थलम् ।
महापीठे सहस्त्रारे सर्वदा पान्तु मां कलाः ॥ ७३ ॥
सदाशिवः शक्तियुक्तः पातु चण्डेश्वरो हरः ।
पञ्चामराधरः पातु देवीनाथः सदाऽवतु ॥ ७४ ॥
पार्वतीप्राणनाथो मे सर्वाङो पातु सर्वदा ।
अघोरनाथ ईशानो वरदो मदनात्नकः ॥ ७५ ॥
यज्ञहर्ता दक्षखण्डो वीरभद्रो दिगम्बरः ।
अष्टादशभुजो रौद्रो नीलपङ्कलोचनः ॥ ७६ ॥
त्रिलोचनः कालकामो महारुद्रो गणेश्वरः ।
काकिनीवल्लभः शूली योगकर्ता महेश्वरः ॥ ७७ ॥
वागीश्वरः स्मरहरो महामन्त्रो हलायुधः ।
श्रीनाथः पूजितो बालो बालेन्द्रो बलवाहनः ॥ ७८ ॥
बलरामः कृष्णरामो गोविन्दो माधवीश्वरः ।
जितामित्रेश्वरश्चूडामणीशो मानदः सुखी ॥ ७९ ॥
मुखं वृन्दावनं पातु षड्‌दलाम्भोरुहस्थितम् ।
वैष्णवीवल्लभः पातु ब्रह्माणं कुलकुण्डली ॥ ८० ॥
विष्णुनाथः सदा पातु ब्रह्माग्निं गरुडध्वजः ।
ज्वालामालाधरः पातु कालानलधरोऽवतु ॥ ८१ ॥
काकिनीवल्लभः पातु ईश्वरो भैरवेश्वरः ।
महारुद्रो नीलकण्ठो मणिपूरं सुलाकिनीम् ॥ ८२ ॥
सदा पातु मणिगृहं रुद्राणीप्रियावल्लभः ।
महारुद्रो नीलकण्ठो महाविष्णु सदावतु ॥ ८३ ॥
राकिणीं विष्णुलक्ष्मीं च पातु मे वैष्णवीं कलाम् ।
सदाशिवो नीलकण्ठो मम पातु ह्रदि स्थलम् ॥ ८४ ॥
ईश्वरं परमात्मानं मम रक्षतु शाकिनीम् ।
सदाशिवं सदा पातु द्विदलस्थोऽपरो हरः ॥ ८५ ॥
हाकिनीशक्तितः पातु सहस्त्रारं शिवोऽवतु ।
तारानाथविधिः पातु सहस्त्रारनिवासिनीम् ॥ ८६ ॥
महाकाशं सदा पातु तदधो वायुमण्डलम् ।
वहिनमण्डलमापातु तदधः शाकिनीश्वरः ॥ ८७ ॥
तदात्मकः सदा पातु कीलालं कौलदेवता ।
पृथिवीं पार्थिवः पातु सर्वदैकं सदाशिवः ॥ ८८ ॥
इत्थं रक्षाकरं नाथ कवचं देवदुर्लभम् ।
प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात् ॥८९ ॥
पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः ।
कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुर्बृंहितो भवति ध्रुवम् ॥ ९० ॥

॥ रूद्रयामल उत्तरतंत्रम् चतुःसप्ततितमः पटलः प्रासादख्यमन्त्रकवचम् ॥

See Also :- अभीष्ट फल-दायक सदा-शिव-कवच

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.