बाबा बालकनाथ का मन्त्र मन्त्रः- (१) “श्रीराम महा-राम, जगन्नाथ स्वामी । इक-इक नागा, इक-इक निर्वाणी । उदासी बैरागी, कन्न पड़ाए । मुद्राँ पाईयाँ, किलकाँ लाईयाँ । इक घर मँगेया, दूआ घर मँगेआ, तीजे घर पिहाई । लौंगाँ-लाईचीयाँ दी धूनी लाई । गुफा तेरिया दीपक बले, चौं कुण्ठाँ चाणन होए ।।” (२) “ओम नाथ नाथेश्वर बाबा… Read More