बाबा नानक जी का मन्त्र मन्त्रः- “अगम – अगोचर तू परमेश्वर । तू मेरा राखा सवनी थाईं । भाई बुड्ढे नूँ पीढ़ी बख्शी । भाई वावे नूं पीढ़ा । गुरु अङ्गद नूँ गुरयाई बख्शी, चार कुण्ठ देया पीरा । सत नाम श्री वाहे गुरु । मन्त्र बाबा नानक जी दा जाप । रक्षा करनी बाबा… Read More