॥ गुह्यकाली : विविध न्यास प्रयोगाः 10 ॥

॥ गुह्यकाली विविध न्यास प्रयोगाः 01 ॥
॥ गुह्यकाली विविध न्यास प्रयोगाः 02 ॥
॥ गुह्यकाली विविध न्यास प्रयोगाः 03 ॥
॥ गुह्यकाली विविध न्यास प्रयोगाः 04 ॥
॥ गुह्यकाली विविध न्यास प्रयोगाः 05 ॥
॥ गुह्यकाली विविध न्यास प्रयोगाः 06 ॥
॥ गुह्यकाली विविध न्यास प्रयोगाः 07 ॥
॥ गुह्यकाली विविध न्यास प्रयोगाः 08 ॥
॥ गुह्यकाली विविध न्यास प्रयोगाः 09 ॥

॥ अथ गुह्यकाली : महाषोढा न्यासः ॥

॥ १. तीर्थशिवलिङ्ग न्यासः ॥

ॐ अस्य तीर्थ शिवलिङ्गन्यासस्य गौतमऋषिरनुष्टप्छन्दः महातीर्थशिवलिङ्गे देवता, ॐ बीजं, ह्रीं शक्तिः, ऐं कीलकम् आं तत्वम् तीर्थन्यासे जपे विनियोगः ।


ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्रीं छ्रीं हूं स्त्रीं फ्रें ख्फ्रें हसफ्रें हख्फ्रें प्रयागतीर्थे महेश्वरशिवलिङ्गसहितायै नलितादेविशक्तिरूपिण्यै नवकोटिकुलाकुलक्रेश्वर्यै सकलगुह्यानन्त तत्त्वधारिण्यै गुह्यकाल्यै ग्लूं ब्लूं क्ष्रूं ज्लूं स्हौः अं फट् फट् फट् नमः स्वाहा ।
अपरत्र परिवर्तनीयांशमात्रं निर्दिश्यते शेषं पूर्ववज्ञेयमथ च न्यासस्थानं मातृकान्यासवद्बोध्यम् फट् इत्यतः पूर्वं यथाक्रमं मातृकाया एकस्याः सानुस्वारायाः निवेशः कार्यः ।
सभी मन्त्रों से पहले पूर्वोक्त बीजाक्षर लगायें तथा नाम बाद में नमः स्वाहा कहें ।
नैमिषारण्यतीर्थे देवदेवशिवलिङ्ग सहितायै लिङ्गधारिणी देविशक्तिरूपिण्यै ।
शूकरक्षेत्रतीर्थे भारभूतेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै वेगवती देविशक्तिरूपिण्यै ।
एकाम्बरतीर्थे कृत्तिवासेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै मातङ्गी देविशक्तिरूपिण्यै ।
बदरिकाश्रमतीर्थे त्रिलोचनशिवलिङ्ग सहितायै वेदवतीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
कुरुक्षेत्रतीर्थे स्थाणुशिवलिङ्ग सहितायै भवानीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
प्रभासतीर्थे सोमनाथशिवलिङ्ग सहितायै राजराजेश्वरी देविशक्तिरूपिण्यै ।
अमरकण्टकतीर्थे ओङ्कारेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै निगमबोधिनीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
पुष्करतीर्थे अयोगन्धेश्वर शिवलिङ्ग सहितायै पुरुहूतादेविशक्तिरूपिण्यै ।
गयातीर्थे पितामहशिवलिङ्ग सहितायै हरप्रियादेविशक्तिरूपिण्यै ।
वाराणसीतीर्थे महादेवशिवलिङ्ग सहितायै विशालाक्षी देविशक्तिरूपिण्यै ।
अयोध्यातीर्थे चन्द्रशेखरशिवलिङ्ग सहितायै मोहिनी देविशक्तिरूपिण्यै ।
मथुरातीर्थे भूतेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै पार्वतीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
मायापुरतीर्थे महालिङ्गेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै रक्ताम्बरादेविशक्तिरूपिण्यै ।
शिवकाञ्चीतीर्थे व्योमकेशशिवलिङ्ग सहितायै झड्कारिणी देविशक्तिरूपिण्यै ।
उज्जयिनीतीर्थे महाकालशिवलिङ्ग सहितायै भोगवतीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
द्वारकातीर्थे पिनाकीश्वर शिवलिङ्ग सहितायै अश्वारूढादेविशक्तिरूपिण्यै ।
पुरुषोतमतीर्थे बिल्वकेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै बिल्वपत्रिकादेविशक्तिरूपिण्यै ।
मरुत्कोटितीर्थे कमलेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै कमलादेविशक्तिरूपिण्यै ।
अट्टहासतीर्थे नीललोहितशिवलिङ्ग सहितायै कुन्ददादेविशक्तिरूपिण्यै ।
शङ्कुकर्णतीर्थे एकामनाथ शिवलिङ्ग सहितायै कीर्तिमती देविशक्तिरूपिण्यै ।
रुद्रकोटितीर्थे जम्बुकेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै देविशक्तिरूपिण्यै ।
छगलाण्डतीर्थे जटीश्वर शिवलिङ्ग सहितायै वज्रप्रस्तारिणी देविशक्तिरूपिण्यै ।
आम्रातकतीर्थे अमरेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै भद्रकर्णिका देविशक्तिरूपिण्यै ।
अरुणाचलतीर्थे महोत्कटशिवलिङ्ग सहितायै हसन्तीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
वृन्दावनतीर्थे अट्टहासशिवलिङ्ग सहितायै सरस्वतीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
भद्रकर्णह्रदतीर्थे महातेजाशिवलिङ्ग सहितायै भद्रावती देविशक्तिरूपिण्यै ।
हरिश्चन्द्रतीर्थे महायोगशिवलिङ्ग सहितायै प्राणप्रदादेविशक्तिरूपिण्यै ।
मध्यमेश्वरतीर्थे कपर्दीश्वरशिवलिङ्ग सहितायै सिद्धिदायिनी देविशक्तिरूपिण्यै ।
वस्त्रापथतीर्थे सूक्ष्मेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै रुद्राणीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
कनखलतीर्थे सर्वज्ञेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै ओजस्विनीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
देवदारुवनतीर्थे गोपीश्वरशिवलिङ्ग सहितायै विद्येश्वरीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
नेपालतीर्थे शिवशिवलिङ्ग सहितायै भीमादेविशक्तिरूपिण्यै ।
कर्णिकारतीर्थे हरशिवलिङ्ग सहितायै राधादेविशक्तिरूपिण्यै ।
त्रिसन्ध्यातीर्थे सर्वशिवलिङ्ग सहितायै शान्तादेविशक्तिरूपिण्यै ।
……तीर्थे भवशिवलिङ्ग सहितायै जयमङ्गलादेविशक्तिरूपिण्यै ।
…….तीर्थे उग्रेस्वरशिवलिङ्ग सहितायै शर्वाणीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
……तीर्थे दण्डीश्वरशिवलिङ्ग सहितायै शिवादेविशक्तिरूपिण्यै ।
……तीर्थे पशुपतिशिवलिङ्ग सहितायै चण्डवतीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
…….तीर्थे गणाध्यक्षशिवलिङ्ग सहितायै सावित्रीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
…….तीर्थे ताम्रकेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै गुह्येश्वरीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
…….तीर्थे मणिमहेशशिवलिङ्ग सहितायै कल्याणीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
कुलूततीर्थे घुसृणेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै पद्मावतीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
शिवालयतीर्थे वामदेवशिवलिङ्ग सहितायै शाकम्भरीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
पृथूदकतीर्थे लगुडीश्वरशिवलिङ्ग सहितायै सिद्धेश्वरी देविशक्तिरूपिण्यै ।
कायावतारतीर्थे कपिलेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै तेजोवतीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
करवीरतीर्थे श्रीकण्ठशिवलिङ्ग सहितायै विजयादेविशक्तिरूपिण्यै ।
मण्डलेश्वरतीर्थे …शिवलिङ्ग सहितायै प्रभावतीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
हर्षपथतीर्थे हर्षितेश्वर शिवलिङ्ग सहितायै नारायणी प्रमोदिनी देविशक्तिरूपिण्यै ।
अलकापुरतीर्थे प्रहासेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै मायामयीदेविशक्तिरूपिण्यै ।
बड़वामुखतीर्थे अनलेश्वरशिवलिङ्ग सहितायै मेधादेविशक्तिरूपिण्यै ।

॥ २. पर्वतनरसिंह न्यासः ॥
बहिर्मातृका न्यास करें ।
(१) औं क्ष्रां क्ष्रीं क्ष्रूं क्ष्रौं ठ्रीं चैं थ्रीं प्रीं रह्रीं जरक़ीं रक्ष्रीं रब्रीं रफ्रीं क्षह्रम्लव्य्रऊं हिमालयपर्वते ज्वालामालीनरसिंहसहितायै विद्युत्केशी शक्ति स्वरूपायै चतुरशीतिकोटिब्रह्माण्डसृष्टिकारिण्यै प्रज्वल ज्वलनलोचनायै वज्रनखदंष्ट्रायुधायै दुर्निरीक्ष्याकारायै भगवत्यै गुह्यकाल्यै खफ्रें हसखफ्रीं ॐ फ्रें ह्रीं छ्रीं हूं स्त्रीं श्रीं ह्रीं रहक्षमलवरयईऊं श्रीं ॐ ह्रीं हसखफ्रें खफ्रें द्रैं जूं श्लीं क्रप्रूं ( संदीपनी बीजम् ) खं खं खं फट् फट् फट् नमः स्वाहा ।
अन्यत्राग्रे सर्वत्र सर्वं पूर्ववत् बोध्यम् केवल पूर्वत्इत्यतः पूर्व नरसिंह इत्यतः पूर्वं शक्तिपदतश्च पूर्वं परिवर्तनमपेक्षितं तन्मात्रस्यात्र निर्देशो विधीयते ।।
(२)…….गन्धमादनपर्वते कराल नरसिंह ……कालरात्रिशक्ति……
(३)……भद्राश्वपर्वते भीमनरसिंह ……उल्कामुखशक्ति…….
(४) ……केतुमालपर्वते अपराजितनरसिंह …….पिङ्गजटाशक्ति…….
(५)……सुमेरु पर्वते क्षोभणनरसिंह ……कुण्डोदरीशक्ति……
(६) ……विन्ध्यपर्वते सृष्टिनरसिंह ……प्रेतासना शक्ति……
(७)…….निषधपर्वते स्थितिनरसिंह …….कपालकुण्डलाशक्ति……
(८)……हेमकूटपर्वते कल्पान्तनरसिंह …….चण्डचामुण्डाशक्ति……
(९)…….पारिपात्रपर्वते अनन्तनरसिंह …….धूमावतीशक्ति…….
(१०)……कैलासपर्वते विरूपनरसिंह ……शुष्कोदरीशक्ति…….
(११)……उदयपर्वते वज्रायुधनरसिंह ……ज्वालाकुलाशक्ति……
(१२)……अस्तपर्वते परापरनरसिंह ……अञ्चनप्रभाशक्ति…….
(१३)…..माल्यवन्तपर्वते प्रध्वंसननरसिंह ……वज्रवाराहीशक्ति……
(१४)……सह्यपर्वते विश्वमर्दननरसिंह ……कालमर्दिनीशक्ति..
(१५)……मलयपर्वते उग्रनरसिंह …….नागहारिणीशक्ति…….
(१६)…….दर्दुरपर्वते भद्रनरसिंह …….घोरनादाशक्ति…….
(१७)…….ऋष्यमूकपर्वते मृत्युनरसिंह ……करालिनीशक्ति…..
(१८)…….शुक्तिमन्तपर्वते सहस्रभुजनरसिंह …….मुण्डचर्चिकाशक्ति……
(१९)…….महेन्द्रपर्वते विद्युजिह्व नरसिंह …….श्मशानचारिणीशक्ति……
(२०)……अर्बुदपर्वते घोरदंष्ट्रनरसिंह ……शववाहिनीशक्ति……
(२१)……द्रोणपर्वते महाकालाग्निनरसिंह …….रक्तपायिनीशक्ति…….
(२२)….रैवतपर्वते मेघनादनरसिंह ……चण्डघण्टाशक्ति…….
(२३ )……कौञ्चपर्वते विकटनरसिंह ……अट्टाट्टहासिनीशक्ति……
(२४)…..चित्रकूटपर्वते पिङ्गसट नरसिंह …….कङ्कालिनीशक्ति…….
(२५)……काश्मीरपर्वते प्रदीप्त नरसिंह ……भूतोन्मादिनीशक्ति…….
(२६)……कालञ्जरपर्वते विश्वरूपनरसिंह ……पिशाचिनीशक्ति…….
(२७)……श्रीशैलपर्वते विद्युद्दशन नरसिंह ……विकटदंष्ट्राशक्ति..
(२८)……मैनाकपर्वते विदारनरसिंह …….मेघमालाशक्ति……
(२९)……मुञ्जगिरिपर्वते विक्रमनरसिंह ……पूतितुण्डाशक्ति……
(३०)……गोमन्थपर्वते प्रवणनरसिंह ……भारुण्डारुण्डशक्ति……
(३१)……त्रिकूटपर्वते सर्वतोमुखनरसिंह ….फेत्कारिणीशक्ति……
(३२)…..सुबलपर्वते वज्रनरसिंह ……पिचिण्डनासाशक्ति…….
(३३)…….सैन्धवपर्वते दिव्यनरसिंह ……हूं हूंकारनादिनीशक्ति…….
(३४)…….कलिन्दपर्वते’भोगनरसिंह …….कोलाननाशक्ति…….
(३५)…..रविभापर्वते मोक्ष नरसिंह…….निरञ्जनाशक्ति…
(३६)……लोकालोकपर्वते लक्ष्मीनरसिंह ……भ्रमराम्बिकाशक्ति…….
(३७)…….मन्दरपर्वते विद्रावण नरसिंह ……मूलताटङ्किनीशक्ति……
(३८)…….केदारपर्वते कालचक्रनरसिंह ……शूलचण्डिकाशक्ति……
(३९)…….नीलाचलपर्वते कृतान्तनरसिंह …..कटंकटाशक्ति…..
(४०)…….अञ्जनपर्वते तप्तहाटकनरसिंह …….कुक्कुटीशक्ति……
(४१)…….वराहपर्वते भ्रामकनरसिंह …….पुक्कसीशक्ति……
(४२)……चैत्ररथपर्वते रौद्रनरसिंह ……विश्वभञ्जिकाशक्ति…
(४३)……कर्णिकार पर्वते विश्वान्तक नरसिंह…… शङ्खिनीशक्ति……
(४४)……मन्दारपर्वते भयङ्करनरसिंह…… नीलाम्बराशक्ति……
(४५)……कोकामुखपर्वते प्रतप्तनरसिंह……. कालसङ्कर्षिणीशक्ति…….
(४६ )……कोलागिरिपर्वते विजयनरसिंह…… कुणपभोजिनीशक्ति…..
(४७)……तुषारपर्वते तेजोमयनरसिंह…… दैत्यविध्वंसिनीशक्ति……
(४८)…….बाटधानपर्वते ज्वालाजटालनरसिंह…….विदारिसृक्किणीशक्ति……
(४९)…….नीलगिरिपर्वते खरनखर नरसिंह……. क्षेत्रपालिनीशक्ति……
(५०)…..गोवर्धनपर्वते नाददारुणनरसिंह….. कुलकुट्टनीशक्ति……
(५१)…….हरिश्चन्द्रपर्वते निर्वाण नरसिंह…… आनन्ददायिनीशक्ति…… न्यासस्थलानि मातृकान्यासवदूह्यानि ।
॥ इति पर्वतनरसिंहन्यासः ॥

॥ ३. नदीऋषिन्यासः ॥
अन्यत्राग्रे सर्वत्र सर्वं पूर्ववत् केवलं नदीपदतः उपासितापदतः नाम पदतश्च पूर्वं परिवर्तनीयमस्ति तन्मात्रस्याधस्तात् विधीयते निर्देशः ।
बहिर्मातृका स्थानों की तरह न्यास करें ।
(१) आ ईं ऊं ऐं औं क्लीं स्हौः फ्रों क़ों जूं ञों ञों ञों फट् फट् फट् यमुनानदीतीरे मरीच्युपासितायै कामदानामधारिण्यै भगवत्यै गुह्यकाल्यै लेलिहानरसना भयानकायै विकटदंष्ट्राकराल्यै महाचण्डयोगेश्वर्यै शक्तितत्त्वसहितायै श्रीं ह्रीं रह्रीं हसखफ्रीं क्षरहम्लव्य्रईऊं खफ्रें जरक्रीं झमरयूं रक्ष्रीं स्त्रीं छ्रीं छ्रीं गुह्यकालि फट् यां जूं लं वैं शौं षं सः हलक्षूं नमः स्वाहा ।
(२)…….सरस्वती नदीतीरे अत्र्युपासितायै महाविद्यानाम धारिण्यै ……..।
(३) …… विपाशा नदीतीरे अङ्गिरसोपासितायै गौरीनाम धारिण्यै ……..।
(४)……. ऐरावतीनदीतीरे पुलस्त्योपासितायै कामाख्यानाम धारिण्यै …….।
(५)……. चन्द्रभागानदीतीरे पुलहोपासितायै माहेश्वरीनाम धारिण्यै ……..।
( ६ )……. वितस्तानदीतीरे क्रतूपासितायै विश्वरूपानाम धारिण्यै ……..।
(७) ……. देविका नदीतीरे वसिष्ठोपासितायै तपस्विनीनाम धारिण्यै ……..।
(८) ……. गोमती नदीतीरे भृगूपासितायै पुण्यप्रदानाम धारिण्यै ……..।
(९)……. नर्मदानदीतीरे भारद्वांजोपासितायै विन्ध्यवासिनी नाम धारिण्यै ………।
(१०)……. क्षिप्रा नदीतीरे कर्दमोपासितायै महामायानाम धारिण्यै ……..।
(११)……. कृष्णवेणीनदीतीरे कपिलोपासितायै शिवशक्तिनाम धारिण्यै ……..।
(१२)……. तुङ्गभद्रानदीतीरे दुर्वासः उपासितायै क्षेमङ्करी नाम धारिण्यै …….।
(१३)…… काबेरी नदीतीरे दत्तात्रेयोपासितायै भवहारिणीनाम धारिण्यै …….. ।
(१४)…… गोदावरीनदीतीरे अगस्त्योपासितायै सूक्ष्मानाम धारिण्यै ……..।
(१५)……. तापी नदीतीरे पराशरोपासितायै पद्मावती नाम धारिण्यै ……..
(१६)……. पयोध्नी नदीतीरे व्यासोपासितायै कुलेश्वरीनाम धारिण्यै ……..।
(१७)…… भीमरथी नदीतीरे विश्वामित्रोपासितायै कौशिकीनाम धारिण्यै …….।
(१८)…… बाहुदा नदीतीरे गर्गोपासितायै महोदयानाम धारिण्यै ……..।
(१९)……. करतोया नदीतीरे गौतमोपासितायै विमलानाम धारिण्यै ……..।
(२०)……. गण्डकी नदीतीरे शाण्डिल्योपासितायै पद्मासनानाम धारिण्यै ……..।
(२१)…… सरयू नदीतीरे असितोपासितायै प्रियङ्करीनाम धारिण्यै ……..।
(२२)……. कौशिकी नदीतीरे देवलोपासितायै सर्वाश्रयानाम धारिण्यै ……..।
(२३)…… शरावती नदीतीरे शातातपोपासितायै गुणानन्दानाम धारिण्यै ……..।
(२४)……. इरावती नदीतीरे कात्यायनोपासितायै कलातीतानाम धारिण्यै ……….।
(२५)……. उत्पलिनी नदीतीरे आपस्तम्बोपासितायै नादरूपिणीनाम धारिण्यै ……..।
(२६)…… सभङ्गा नदीतीरे शङ्खलिखितोपासितायै नारायणी नाम धारिण्यै ……..।
(२७)……. वेत्रवती नदीतीरे हारीतोपासितायै तापसी नाम धारिण्यै ……..।
(२८)……. तमसा नदीतीरे जमदग्न्युपासितायै वेदमातानाम धारिण्यै ……..।
(२९) ……. चर्मण्वती नदीतीरे ऋचीकोपासितायै ज्ञानवेद्यानाम धारिण्यै ……..।
(३०)…… धूतपापा नदीतीरे च्यवनोपासितायै भवतारिणीनाम धारिण्यै ……..।
(३१)……. सुवर्णरेखा नदीतीरे पैठीनस्युपासितायै मुदिता नाम धारिण्यै ……।
(३२)……. विरजा नदीतीरे उद्दालकोपासितायै नन्दिनी नाम धारिण्यै …… ।
(३३)……. निर्विन्ध्या नदीतीरे श्वेतकेतूपासितायै हरप्रियानाम धारिण्यै ……..।
(३४)……. महानदी नदीतीरे दधीच्युपासितायै कुण्डलिनी नाम धारिण्यै ……..।
(३५)……. मुरला नदीतीरे जैमिन्युपासितायै दयावती नाम धारिण्यै ……।
(३६)…… ज्योतिरसा नदीतीरे वैशम्पायनो पासितायै शाङ्करीनाम धारिण्यै …………।
(३७)…… पारावती नदीतीरे वामदेवोपासितायै अद्वैता नाम धारिण्यै ……..।
(३८)……. वाग्मती नदीतीरे गालवोपासितायै नैगमीनाम धारिण्यै ……..।
(३९)……. मलप्रहारिणी नदीतीरे सम्पासितायै श्रुतिबोधिता नाम धारिण्यै ……….।
(४०)……. वरुणा नदीतीरे पर्शुरामोपासितायै शाम्भवी नाम धारिण्यै ……..।
(४१)……. मन्दाकिनी नदीतीरे जाबालोपासितायै परापरा नैगमी नाम धारिण्यै ………..।
(४२)…… भोगवती नदीतीरे शरभङ्गोपासितायै भोगवती नाम धारिण्यै …….।
(४३)…….शोणनदीतीरे बाल्मीक्युपासितायै नित्यानन्दा नाम धारिण्यै ………।
(४४)…… शतद्रु नदीतीरे नारदोपासितायै तुरीया नाम धारिण्यै ………।
(४५)……. हिरण्याक्ष नदीतीरे कश्यपोपसितायै वागगो चरा नाम धारिण्यै ……..।
(४६)…… सिन्धुनदीतीरे अथर्वोपासितायै मोक्षदा नाम धारिण्यै .. ।
(४७)…… घर्घर नदीतीरे मार्कण्डेयोपासितायै भोगविद्या नाम धारिण्यै ……..।
(४८)…..कोक नदीतीरे लोमशो पासितायै निर्लेपा नाम धारिण्यै ……..।
(४९)……. लौहित्य नदीतीरे और्वोपासितायै निरिन्धनी नाम धारिण्यै ……..।
(५०)….. अलकनन्दा नदीतीरे उत्तङ्कोपासितायै मानसी नाम धारिण्यै ……..।
(५१)…… गङ्गा नदीतीरे याज्ञवल्क्यो पासितायै सर्वज्ञा नाम धारिण्यै ……..।

॥ ४. अस्त्रभैरव न्यासः ॥
बहिर्मातृकावत् न्यास करें ।
(१) क्षह्रम्लव्य्रऊं जरक़ीं चरक्ष्लहमह्रूं क्षरह्रीं मक्ष्लहमयब्रूं फ्रें क्ष्लह्नसक्रूंई खफ्रें ह्रलक्षकमब्रूं हसफ्रें क्लक्षह्रब्रमयऊं हसखफ्रें तफरक्षम्लह्रौं क्षरह्रूं जलहक्षछपय्रहसखफ्रीं [ चाकोर बीजं ] ह्रमक्षब्रलखफ्रऊं [ आघोषणा बीजम् ] खफलक्षह्रमहकब्रूं [ खटी बीजम् ] रक्षलह्रमसहकब्रूं हसखफ्रूं ब्राह्मास्त्रेण विद्युज्जिह्वासुरघातिन्यै क्रोधभैरवसुरतरसलोलुपायै भैरवीरूपायै गुह्यकाल्यै ह्रीं श्रीं ॐ खफ्रें हसखफ्रें रहक्षमलवरयूं रक्ष्रीं जरक़ीं स्त्रीं छ्रीं हूं खफ्रें ठ्रीं भ्रीं नमः श्मशानवासिन्यै ह्रीं ह्रीं छ्रीं छ्रीं हूं हूं स्त्रीं स्त्रीं फ्रें फ्रें फट् फट् फट् नमः नमः नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा ।
अग्रे सर्वत्र समानम्, केवलमस्त्रविशेषणम् असुरनाम भैरवनाम च परिवर्तनीयं वर्तते । अतएव तन्मात्रस्य निर्देशोऽधस्ताद् विधीयते ।
(२) नारायणास्त्रेण मुण्डासुर…….श्मशानभैरव……।
(३) प्राजापत्यास्त्रेण रुर्वसुर…….कापालीभैरव……।
(४) ऐन्द्रास्त्रेण खट्वाङ्गासुर…….कालभैरव…….।
(५) वैष्णवास्त्रेण अञ्जनासुर……कालान्तकभैरव…..।
(६) कम्पनास्त्रेण दुर्गासुर…….रुरुभैरव…..।
(७) वायव्यास्त्रेण विप्रचित्तासुर…….महाघोरभैरव…..।
(८) वारुणास्त्रेण महिषासुर……..घोरतरभैरव……।
(९) याम्यास्त्रेण कपोतरोमासुर……..संहारभैरव…….।
(१०) कालास्त्रेण मतङ्गासुर…….चण्डभैरव…..।
(११) आग्नेयास्त्रेण हयग्रीवासुर…….हुङ्कारभैरव……।
(१२) भौतास्त्रेण वैरन्धमासुर……नादिभैरव…..।
(१३) कौबेरास्त्रेण चण्डमुण्डासुर……..उन्मत्तभैरव…..।
(१४) पार्जन्यास्त्रेण पातालोदरासुर……..आनन्दभैरव……।
(१५) वैद्युतास्त्रेण गगनशिरासुर…….भूताधिप भैरव……।
(१६) पार्वतास्त्रेण पतङ्गवेत्रासुर…….कृतान्तभैरव……।
(१७) पाषाणास्त्रेण मकरास्यासुर…….असिताङ्गभैरव…….।
(१८) नागास्त्रेण रक्तबीजासुर…….कालाग्निभैरव……।
(१९) त्वाष्ट्रास्त्रेण निकुम्भासुर……..उग्रायुधभैरव…..।
(२०) सौपर्णास्त्रेण पुञ्जमाल्यसुर…….वज्राङ्गभैरव……।
(२१) तामसास्त्रेण महाहन्वसुर…….करालभैरव……।
(२२) तैमिरास्त्रेण दर्दुरासुर……..विकरालभैरव……।
(२३) गान्धर्वास्त्रेण दुर्जयासुर……..महाकालभैरव……।
(२४) प्रस्वापनास्त्रेण हिरण्यकेशासुर…….कल्पान्तभैरव……।
(२५) पैशाचास्त्रेण प्रमाथ्यसुर……..विश्वान्तकभैरव…..।
(२६) जृम्भणास्त्रेण मेघमाल्यसुर…….प्रचण्डभैरव……।
(२७) मातङ्गास्त्रेण निशुम्भासुर…….भगमालीभैरव……।
(२८) ऐषीकास्त्रेण प्रकम्पनासुर……उग्रभैरव…..।
(२९) औदुम्बरास्त्रेण वातवेगासुर…….भूतनाथभैरव……।
(३०) राक्षसास्त्रेण वज्रदंष्ट्रासुर…….सुभद्रभैरव……।
(३१) भारुण्डास्त्रेण क्राथासुर…….सम्पत्प्रदभैरव…..।
(३२) ब्रह्मशिरोऽस्त्रेण वज्राङ्गासुर…….मृत्युभैरव……।
(३३) गुह्यकास्त्रेण चन्द्रार्यसुर…….यमान्तकभैरव……।
(३४) कालकूटास्त्रेण नीलासुर……..उल्कामुखभैरव……।
(३५) वेतालास्त्रेण शैलजंघासुर…….एकपादभैरव……।
(३६) वैनायकास्त्रेण वज्रमुष्टयसुर……..प्रेतभैरव……।।
(३७) स्कान्दास्त्रेण यज्ञद्रुडसुर…….मुण्डमालीभैरव……।
(३८) प्रामथास्त्रेण युगंपचासुर…….वटुकभैरव…….।
(३९) उत्पातास्त्रेण जम्बुकासुर……क्षेत्रपालभैरव……।
(४०) कूष्माण्डास्त्रेण तालध्वजासुर……..दिगम्बरभैरव……।
(४१) भ्रामकास्त्रेण कुम्भमाल्यसुर……..वज्रमुष्टिभैरव……।
(४२) गालनास्त्रेण सर्पशिरासुर…….घोरनादभैरव…..।
(४३) सम्मोहनास्त्रेण पातालकेत्वसुर…..चण्डोग्रभैरव……।
(४४) बलास्त्रेण चर्चिकासुर……..सन्तापनभैरव……।
(४५) अतिबलास्त्रेण कुण्डकासुर……..क्षोभणभैरव……।
(४६ ) निर्मीलनास्त्रेण असिलोमासुर…….ज्वालाभैरव……।
(४७) अचेतनास्त्रेण तपनासुर…….संवर्तभैरव…… ।
(४८) उन्मादास्त्रेण तुण्डरीकासुर……वीरभद्रभैरव…..।।
(४९) अपस्मारास्त्रेण अशनिपर्वासुर……त्रिकालाग्निभैरव……।
(५०) मारणास्त्रेण यज्ञकोपासुर……..शोषणभैरव……।
(५१) पाशुपतास्त्रेण प्रलयरम्भासुर…….त्रिपुरान्तकभैरव…..।
॥ इत्युस्त्रभैरव न्यासः ॥

॥ ५, यज्ञमहाराज न्यासः ॥

बहिर्मातृका स्थानों की तरह न्यास करें ।
(१) ॐ ह्रीं छ्रीं ॐ श्रीं स्त्रीं ॐ क्लीं हूं ॐ फ्रें ख्फ्रें ॐ हसफें हसखफ्रें ॐ क्रों क्रीं अग्निष्टोमयज्ञे प्रियव्रतराजाराधितायै जयलक्ष्मीनामधारिण्यै सप्तद्वीपवती पृथ्वीदिग् विजयरूप फल दायिन्यै नक्षत्रनरमुण्डमालालङ्कृतायै चतुर्दशभुवनसेवितपादपद्मायै भगवत्यै गुह्यकाल्यै रह्रीं हसखफ्रें खफ्रें ॐ ह्रीं श्रीं फ्रें सिद्धिकरालि छ्रीं क्लीं फ्रें नमः फ्रें स्त्रीं हूं छ्रीं ह्रीं फट् फट् फट् नमः स्वाहा ।
एवं सर्वत्रादौ उक्ताष्टादश बीजानि देयानि अन्ते व फलदायिन्यै इत्यारभ्य स्वाहान्तं देयम् । मध्ये परिवर्तनं अपेक्षितं तन्मात्रमुद्धृयते ।
(२)…… अत्यग्निष्टोमयज्ञे नहुपराजाराधितायै ऐश्वर्यलक्ष्मीनामधारिण्यै सुरपतित्वरूप……।
(३)…..वाजपेययज्ञे अम्बरीषराजाराधितायै सत्त्वलक्ष्मीनामधारिण्यै परमनिर्वृतिरूप…….।
(४)….. षोडशीयज्ञे दिलीपराजाराधितायै ज्ञानलक्ष्मीनामधारिण्यै नागलोकविजयरूप…….।
(५)…… पुण्डरीकयज्ञे कार्तवीर्यार्जुनराजाराधितायै धर्मलक्ष्मीनामधारिण्यै पञ्चाशीतिसहस्रवर्ष जीवनरूप…….. ।
(६)….. अश्वमेघयज्ञे मरुत्तराजाराधितायै क्रियालक्ष्मीनामधारिण्यै दशदिक्पाल वशीकरणरूप……।
(७)…..राजसूर्ययज्ञे हरिश्चन्द्रराजाराधितायै बुद्धिलक्ष्मीनामधारिण्यै सकलदेवताक्रियमाणस्तुतिरूप……।
(८)…… बहुसुवर्णयज्ञे बलराजाराधितायै मोक्षलक्ष्मीनामधारिण्यै परमसौन्दर्यरूप……।
(९)…… गोसवयज्ञे दिवोदासराजाराधितायै योगलक्ष्मीनामधारिण्यै नि:सपत्नराज्यसम्राट्रूप……।
(१०)…… महाव्रतयज्ञे भरतराजाराधितायै सिद्धिलक्ष्मीनामधारिण्यै चक्रवर्तिरूप…….।
(११)…… विश्वजितयज्ञे भद्रश्रेण्यराजाराधितायै वृद्धिलक्ष्मीनामधारिण्यै सप्तपाताल विजयरूप……।
(१२)…… प्राजापत्ययज्ञे सुहोत्रराजाराधितायै विद्यालक्ष्मीनामधारिण्यै सरस्वती दासीत्वरूप……. ।
(१३) …… अश्वक्रान्तयज्ञे शशविन्दुराजाराधितायै सन्तानलक्ष्मीनामधारिण्यै शतसहस्र पत्नीनियुतकन्या कोटिसुतरूप……..।
(१४)…… रथक्रान्तयज्ञे बृहदश्वराजाराधितायै जीवलक्ष्मीनामधारिण्यै लक्षाधिका शीतिसहस्रवर्ष जीवनरूप…….।
(१५)….. विश्वक्रान्तयज्ञे पौरवराजाराधितायै भोगलक्ष्मीनामधारिण्यै उर्वशीरंभामेनकातिलोत्तमा द्विषष्ट्यप्सराः संभोगरूप…….।
(१६)…… सूर्यक्रान्तयज्ञे इक्ष्वाकुराजाराधितायै धर्मलक्ष्मीनामधारिण्यै द्विसप्ततिशाखा वेदधारणरूप…….।
(१७) …… गजाक्रान्तयज्ञे ययातिराजाराधितायै अर्थलक्ष्मीनामधारिण्यै अष्टा दशलक्षमहर्षिप्रत्यहार्थ भोजनरूप……।
(१८)…… बलभिद्यज्ञे इन्द्रद्युम्नराजाराधितायै उदयलक्ष्मीनामधारिण्यै महर्लोक पर्तरंभातरथगमनरूप…….।
(१९) ….. नागयज्ञयज्ञे सर्यातिराजाराधितायै विभूतिलक्ष्मीनामधारिण्यै समरविजय पूर्वक कालकेयदितिज कन्या हरणरूप……।
(२०)…… सावित्रीयज्ञे शिविराजाराधितायै दयालक्ष्मीनामधारिण्यै स्वमांसोत्कर्तनधर्मरूप…….।
(२१) …… अर्धसावित्रीयज्ञे शत्रुञ्जयराजाराधितायै क्रोधलक्ष्मीनामधारिण्यै गोमुखदैत्यषत्रिंशदक्षौहिणी भस्मीकरणरूप……। (
२२)….. सर्वतोभद्रयज्ञे ऋतपर्णराजाराधितायै राज्यलक्ष्मीनामधारिण्यै अप्रतिहताज्ञत्वरूप…….।
(२३)….. आदित्यामययज्ञे रामचन्द्रराजाराधितायै नयलक्ष्मीनामधारिण्यै राजत्वत्वरूप…….।
(२४)…… गवामययज्ञे विदूरथराजाराधितायै आज्ञालक्ष्मीनामधारिण्यै वासुकितो दण्डग्रहणरूप…….
(२५)…… सर्पामययज्ञे मान्धाता राजाराधितायै धनलक्ष्मीनामधारिण्यै वास वोपकारकरणरूप…….।
(२६)…… कोण्डपामययज्ञे भगीरथराजाराधितायै अभयलक्ष्मीनामधारिण्यै सेवकादिखेचरसिद्धित्वरूप…….
(२७)…..अग्निचियज्ञे युवनाश्वराजाराधितायै वरलक्ष्मीनामधारिण्यै लक्षमत्तहस्तिबलरूप…….।।
(२८)…… द्वादशाहयज्ञे रन्तिदेवराजाराधितायै प्रतापलक्ष्मीनामधारिण्यै चतुर्विधार्थसामग्रीरूप…….।
(२९)…… उपांशुयज्ञे आग्नीध्रराजाराधितायै शक्तिलक्ष्मीनामधारिण्यै स्वेच्छाचारित्वरूप……।
(३०)….. अश्वप्रतिग्रहयज्ञे पुरूरवाराजाराधितायै निर्वाणलक्ष्मीनामधारिण्यै अनायास त्रिलोकीरक्षणरूप……।
(३१)….. बर्हिरथयज्ञे गयराजाराधितायै परापरलक्ष्मीनामधारिण्यै स्वेच्छारूपित्वरूप…….।
(३२)….. अभ्युदययज्ञे अलर्कराजाराधितायै अद्वैतलक्ष्मीनामधारिण्यै महायोगसिद्धिरूप…….।
(३३) …… सर्वस्वदक्षिणयज्ञे पृथुराजाराधितायै इच्छालक्ष्मीनामधारिण्यै चिरजीवित्वरूप……। | (
३४)…… दीक्षायज्ञे रघुराजाराधितायै आवेशलक्ष्मीनामधारिण्यै चतुर्विधभूतसंघवृत्ति कल्पनाकुबेर जयरूप…….।
(३५) …… सोमयज्ञे प्रतर्दनराजाराधितायै उत्साहलक्ष्मीनामधारिण्यै पुरन्दरसख्यरूप…….।
(३६)…… स्वाहाकारयज्ञे सगरराजाराधितायै अमृतलक्ष्मीनामधारिण्यै रिपुविरूपकरणरूप……।
(३७)….. तनूनपात्यज्ञे हर्यक्षराजाराधितायै तत्वलक्ष्मीनामधारिण्यै स्वेच्छाबलसृष्टिरूप……।
(३८)…… गोदोहनयज्ञे अजमीढराजाराधितायै मोहलक्ष्मीनामधारिण्यै प्रसभवासुकिकन्यापरिणयरूप…….
(३९)…… नरमेधयज्ञे पुरुकुत्सराजाराधितायै महालक्ष्मीनामधारिण्यै वरुणनिरुद्धजयरूप…….।
(४०)…… ज्योतिष्टोमयज्ञे कटुराजाराधितायै काललक्ष्मीनामधारिण्यै वासवासाध्यदैत्यजयरूप…….।
(४१)….. दर्शयज्ञ अङ्गराजराजाराधितायै उद्धारलक्ष्मीनामधारिण्यै दिक्पालनिरोधसङ्कटतरणरूप…….।
(४२)…… पौर्णमासयज्ञे बलाकाश्वराजाराधितायै कीर्तिलक्ष्मीनामधारिण्यै शच्युद्धाररूप…….।।
(४३)….. अतिरात्रयज्ञे अयुतायुराजाराधितायै वीरलक्ष्मीनामधारिण्यै निकुम्भदैत्यगर्वभञ्जनरूप……
(४४)…… सौभरयज्ञे मतिनावराजाराधितायै आनन्दलक्ष्मीनामधारिण्यै अजातशत्रुतांरूप……।
(४५)…… सौभाग्यकृयज्ञे जीमूतवाहनराजाराधितायै सौभाग्यलक्ष्मीनामधारिण्यै महावदान्यरूप……।
(४६)……शान्तिकृयज्ञे रम्भराजाराधितायै वश्यलक्ष्मीनामधारिण्यै जगवशीकरणरूप…….।
(४७)…… सौपर्णयज्ञे नृगराजाराधितायै तप:लक्ष्मीनामधारिण्यै महावदान्यरूप…….।
(४८)…… त्रैलोक्यमोहनयज्ञे वीरबाहुराजाराधितायै खड्गलक्ष्मीनामधारिण्यै अतिरथतारूप…….।
(४९)……शङ्खचूडयज्ञे वसुमनाराजाराधितायै उदारलक्ष्मीनामधारिण्यै पूर्वपुरुषोद्धाररूप…….।
(५०)….. कन्दर्पबलशातनयज्ञे चित्रायुधराजाराधितायै कान्तिलक्ष्मीनामधारिण्यै सौन्दर्यैकनिधानरूप…….
(५१)….. गजच्छाययज्ञे सप्तसप्ततिराजाराधितायै कैवल्यलक्ष्मीनामधारिण्यै सायुज्यमुक्तिरूप…….।
॥ इति यज्ञ महाराज न्यासः ॥
॥ इति महाषोढा न्यास समाप्तम् ॥

 

 

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.