Print Friendly, PDF & Email

॥ श्रीमहाकाल स्तोत्रम् ॥

ॐ महाकाल महाकाय महाकाल जगत्पते ।
महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते ॥
महाकाल महादेव महाकाल महा प्रभो ।
महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते ॥

महाकाल महाज्ञान महाकाल तमोपहन ।
महाकाल महाकाल महाकाल नमोस्तुते ॥
भवाय च नमस्तुभ्यं शर्वाय च नमो नमः ।
रुद्राय च नमस्तुभ्यं पशुना पतये नमः ॥
उग्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय वै नमः ।
भीमाय च नमस्तुभ्यं मिशानाया नमो नमः ॥
ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय वै नमः ।
सघोजात नमस्तुभ्यं शुक्ल वर्ण नमो नमः ॥
अधः काल अग्नि रुद्राय रूद्र रूप आय वै नमः ।
स्थितुपति लयानाम च हेतु रूपआय वै नमः ॥
परमेश्वर रूप स्तवं नील कंठ नमोस्तुते ।
पवनाय नमतुभ्यम हुताशन नमोस्तुते ॥
सोम रूप नमस्तुभ्यं सूर्य रूप नमोस्तुते ।
यजमान नमस्तुभ्यं अकाशाया नमो नमः ॥
सर्व रूप नमस्तुभ्यं विश्व रूप नमोस्तुते ।
ब्रहम रूप नमस्तुभ्यं विष्णु रूप नमोस्तुते ॥
रूद्र रूप नमस्तुभ्यं महाकाल नमोस्तुते ।
स्थावराय नमस्तुभ्यं जंघमाय नमो नमः ॥
नमः उभय रूपा भ्याम शाश्वताय नमो नमः ।
हुं हुंकार नमस्तुभ्यं निष्कलाय नमो नमः ॥
सचिदानंद रूपआय महाकालाय ते नमः ।
प्रसीद में नमो नित्यं मेघ वर्ण नमोस्तुते ॥
प्रसीद में महेशान दिग्वासाया नमो नमः ।
ॐ ह्रीं माया – स्वरूपाय सच्चिदानंद तेजसे ॥
स्वः सम्पूर्ण मन्त्राय सोऽहं हंसाय ते नमः ।

॥ फल श्रुति ॥

इत्येवं देव देवस्य मह्कालासय भैरवी ॥
कीर्तितम पूजनं सम्यक सधाकानाम सुखावहम् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.